PRIVACY VERKLARING

 

TENNISPALEIS, gevestigd te Zeist, ingeschreven onder KvK nummer 71552774, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens

TENNISPALEIS www.tennispaleis.nl, te bereiken via info@tennispaleis.nl

 Persoonsgegevens die wij verwerken
Tennispaleis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
     

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tennispaleis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tennispaleis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling; grondslag overeenkomst
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; grondslag toestemming
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; grondslag toestemming
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; grondslag overeenkomst
– Tennispaleis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; grondslagen toestemming en overeenkomst.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 Geautomatiseerde besluitvorming
Tennispaleis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennispaleis) tussen zit.

Tennispaleis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

·         Planningsysteem: De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om planningen te kunnen maken, zodat alle (mogelijke) tennislessen inzichtelijk worden en bij de juiste trainer, tennisvereniging, dag en tijd worden ingedeeld. Na de lescyclus worden alle gegevens uit het planningssysteem verwijderd. Dit systeem is speciaal voor de tennisschool ontwikkeld en hiermee eigendom van de tennisschool.

·         Financiele Administratie: een elektronisch boekhoudprogramma om de facturatie te kunnen uitvoeren om een gezonde financiële huishouding van Tennispaleis te kunnen waarborgen. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt om een factuur via e-mail te kunnen versturen.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tennispaleis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

·         Voor- en achternaam, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigd.

·         Geslacht, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

·         Geboortedatum, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

·         Adresgegevens, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

·         Telefoonnummer, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

·         E-mailadres, drie jaar na laatste deelname tennisles/ event; er is overeen gekomen dat als de klant drie jaar niet meer actief is binnen de tennisschool door het niet afnemen van tennislessen of events gerelateerd aan de tennisschool dat de gegevens overbodig zijn en kunnen worden vernietigt.

 Delen van persoonsgegevens met derden
Tennispaleis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tennispaleis gebruikt geen cookies.

 Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van tennispaleis, padelpaleis en golfpaleis. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Tennispaleis raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen na de eerste keer inschrijving middels inschrijfsysteem. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tennispaleis.nl.

 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Tennispaleis zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 Tennispaleis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tennispaleis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerkers via info@tennispaleis.nl .