ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Algemeen  

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder TENNISPALEIS: De eenmanszaak Tennispaleis en Padelpaleis, KvK# 71552774, gevestigd te Zeist.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn op alle door Tennispaleis afgesloten overeenkomsten van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Wanneer in een overeenkomst door Tennispaleis van deze voorwaarden wordt afgeweken, geldt deze afwijking slechts voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen en door Tennispaleis schriftelijk is bevestigd, terwijl alle bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken onverminderd hun geldigheid behouden.

2.3. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder ‘deelnemers’ verstaan: zij die bij Tennispaleis aangesloten verenigingen te kennen hebben gegeven gebruik te (willen) maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Tennispaleis.

 

Artikel 3: Tennistrainingen en -lessen

3.1. De deelnemers verkrijgen het recht gebruik te maken van de trainings- en/of lesmogelijkheden van Tennispaleis door de betaling van het lesgeld of het afgeven van een onherroepelijke machtiging tot incasso van het lesgeld.

3.2. Elke aanmelding geschiedt schriftelijk. Door retournering van het inschrijfformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3. Uitsluitend volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.

3.4. Tennispaleis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, inschrijvingen te weigeren.

3.5. Indien deelnemers zich inschrijven voor tennislessen en/of -trainingen bij een bepaalde vereniging waar Tennispaleis de lessen verzorgt, dienen de deelnemers lid te zijn van de betrokken vereniging.

3.6. Tennispaleis zal, indien sprake is van groepslessen en/of -trainingen, in overleg met de betrokken vereniging, zo veel mogelijk rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers met betrekking tot de indeling van de groepen en de gewenste dag en het tijdstip van aanvang van de tennisles of -training.

3.7. Bij verandering van groepsgrootte van 2 of meer personen (minder of meer) zal de deelnemer voor aanvang van de eerste les op de hoogte worden gesteld.

3.8. Bij plaatsing voor een tennisles en/of -training op de door de deelnemer zelf opgegeven voorkeur(s) dag(en) en tijd(en), kan de deelnemer de les of cursus niet annuleren. U kunt wel een vervanger van hetzelfde niveau sturen.

3.9. Inschrijvingen voor tennislessen en/of -trainingen geven geen 100% garantie voor plaatsing. Het is in de praktijk echter zo dat 99% van alle schriftelijk door ons ontvangen inschrijvingen kunnen worden geplaatst.

3.10. De zomerlessen en/of -trainingen worden gegeven in de periode tussen 1 maart en 31 augustus van een bepaald kalenderjaar. De winterlessen en/of -trainingen worden gegeven in de periode tussen 01 september van een bepaald kalenderjaar en eind februari van het daaropvolgende kalenderjaar. Van deze regel wordt uitsluitend afgeweken indien dit met de betrokken vereniging schriftelijk is overeengekomen.

3.11. De deelnemers behouden het recht op deze trainingen en/of lessen gedurende één maand na afloop van en volgend op de hiervoor, onder 3.10. genoemde periode. Eén maand na afloop van de hiervoor onder 3.10. bedoelde periode vervallen de lessen, zonder dat sprake zal zijn van restitutie van trainings- en of lesgelden.

3.12. Tennispaleis behoudt zich het recht voor om, in overleg met de vereniging, zonder opgaaf van redenen, deelnemers de toegang aan de trainingen en/of lessen te ontzeggen.

3.13. Onder lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Indien met een vereniging is afgesproken dat 60 minuten les wordt gegeven, is de trainer gerechtigd de eerste 5 minuten en de laatste 5 minuten pauze te nemen.

3.14. Wanneer lessen ten gevolge van slechte weersomstandigheden komen te vervallen, geldt hiervoor de volgende inhaalregeling (officiële inhaalregeling van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren):

3.14.1. De 1e les die uitvalt, wordt ingehaald of er wordt theorieles gegeven in het clubhuis. De 2e en 3e les die uitvallen, worden NIET ingehaald. De 4e les die uitvalt, wordt weer wel ingehaald, etc. etc. Er worden maximaal vier lessen ingehaald. Indien met een vereniging een ander inhaalreglement is afgesproken, geldt uiteraard dat andere reglement. Dat reglement wordt in dat geval op de website van de vereniging geplaatst.

3.15. De door slechte weersomstandigheden uitgevallen lessen worden bijgehouden. De inhaallessen worden door de trainer bepaald, eventueel in overleg met de deelnemers.

3.16. Voor uitgevallen en niet ingehaalde lessen zal geen restitutie van het lesgeld plaatsvinden.

3.17. Wanneer een deelnemer van groepslessen zelf één of meerdere lessen afzegt, kunnen deze niet worden ingehaald. Ook vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

3.18. Uitsluitend privé-lessen en/of -trainingen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 2 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.

3.19. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer zal in overleg met Tennispaleis worden bepaald of de lessen op een ander tijdstip kunnen worden ingehaald of dat andere maatregelen genomen dienen te worden. Met dien verstande dat Tennispaleis bij een langduriger lijkende verhindering, op korte termijn (één tot twee weken na afmelding) voor een vervangende trainer zorgt.

3.20. Eenmaal begonnen lessen, die tenminste 15 minuten bezig zijn en door weersomstandigheden moeten worden afgebroken, komen te vervallen.

3.21. Indien Tennispaleis of de betrokken vereniging dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaats vinden.

3.22. Junioren zijn diegenen die in het betreffende kalenderjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.

 

Artikel 4: Huishoudelijke regels / wangedrag

4.1. De deelnemers verklaren zich te houden aan de door Tennispaleis, met betrekking tot de trainings- en/of lesmogelijkheden, opgestelde regels. De deelnemers verklaren zich tevens te houden aan door derden, van wiens (baan-) faciliteiten Tennispaleis gebruik maakt, opgestelde regels. De deelnemers verklaren deze regels te zullen eerbiedigen en na te zullen leven.
4.2. Wanneer de deelnemers zich niet houden aan de reglementen en/of regels dan heeft Tennispaleis het recht de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen en de overeengekomen periode van trainingen en/of les vooraf te beëindigen, zonder enige teruggaaf van lesgelden of enige vorm van vergoeding.
4.3. Ook deelnemers die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de leerkrachten en/of Tennispaleis in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zij verliezen daarmee hun rechten, doch behouden hun lopende verplichtingen.

 

Artikel 5: Betalingen           

5.1. Door ondertekening van het inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
5.2. Betalingen van de lessen en/of trainingen vinden plaats via facturatie. Deelnemers voor / tijdens rond de aanvang van de lessenreeks een factuur, welke binnen 14 dagen betaald dient te worden. Tijdige betaling voorkomt uitsluiting van deelname!
5.3. Indien de betaling na 14 dagen nog niet is gedaan, wordt een herinnering gestuurd, welke binnen 7 dagen voldaan dient te worden. Indien deze herinnering eveneens niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, volgt een tweede herinnering waarbij het lesbedrag is vermeerderd met een administratieve verhoging van €25,-. Indien ook de tweede herinnering niet wordt betaald, gaan wij over tot incasso. Tevens maken wij melding hiervan aan het bestuur van de vereniging.
5.4. Tennispaleis is gerechtigd om bij uitblijven van betaling alle kosten in rekening te brengen, welke de invordering van de verschuldigde bedragen met zich meebrengt, zoals buitengerechtelijke incasso kosten en administratiekosten, met een minimum van € 150,- per geval.
5.5. Tennispaleis behoudt zich het recht voor om de deelnemers de toegang tot de trainingen en/of lessen te ontzeggen totdat de achterstand in het trainingsen/of lesgeld volledig is voldaan.
5.6. In geval betaling heeft plaats gevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
5.7. Bij verandering van groepsgrootte worden de les- en/of trainingstarieven aangepast naar het betreffende aantal groepsleden.
5.8. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
5.9. Het trainings- en/of lesgeld is te allen tijde verschuldigd, ook indien door de deelnemers geen gebruik wordt gemaakt van de trainings- en/of lesmogelijkheden.
5.10. Restitutie van het cursusgeld ten gevolge van ziekte of een blessure is slechts alleen mogelijk indien de deelnemer een medische verklaring kan overleggen.
5.11. Tennispaleis restitueert dan ten hoogste 50% van het lesgeld van de voor de deelnemer nog resterende lessen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1. Het volgen van de trainingen en/of lessen en het gebruik van de (baan)faciliteiten geschiedt volledig op eigen risico. Tennispaleis is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel. Tennispaleis is verder niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen, zowel op als rond de tennisbaan en de baanfaciliteiten.
6.2. Een eventuele aansprakelijkheid zal nimmer verder gaan dan de vergoeding van de schade zoals gedekt door de verzekeringsmaatschappij van Tennispaleis.

 

Artikel 7: Overmacht

7.1. Overmacht ontslaat Tennispaleis zonder nadere ontbinding van haar contractverplichtingen jegens de deelnemer. Als overmacht wordt onder andere aangemerkt: oorlog (ook buiten Nederland), oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, rellen, epidemie, ramp, verkeersstoring, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport e.d..

7.2. Ingeval van overmacht heeft de deelnemer, indien redelijk en mogelijk, recht op een vervangende prestatie, maar uitdrukkelijk niet op schadevergoeding.

 

Artikel 8: Recht

8.1. Op alle overeenkomsten tussen de deelnemer en Tennispaleis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de deelnemer en Tennispaleis, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Tennispaleis gevestigd is.APRIL 2018